H2805121926
K2906132027
Sz3007142128
Cs0108152229
P0209162330
Sz0310172431
V0411182501

nyelvtan naplója

orosz oroszovics oroszov

2009-09-13 00:50:45, ecs irta nyelvtan naplójába
andrej andrejevics andrejev
törölköző törölközövics törölközöv
tetü tetüvics tetev
légy legyevics legyev
pondró pondrovics pondrov
patkány patkanyovics patkanyov
egér egrevics egerev
cica cicovics cicov
kutya kutyovics kutyov
medve medvegyics medvejev
kéz kezevics kezev
punci puncovics puncov
fütyi fütyövics fütyöv
viktor viktorovics viktorov
ványadt ványadtovics vinyovangol angolovics angolov
leszar leszarovics leszarov

Mondj már valamit, Anonim!

Neved:
  Web:

nyelvtan©2009 Sarok.org

Search marketing