H3107142128
K0108152229
Sz0209162330
Cs0310172401
P0411182502
Sz0512192603
V0613202704

nyelvtan naplója

2009/09/13

orosz oroszovics oroszov

00:50:45, ecs irta nyelvtan naplójába
andrej andrejevics andrejev
törölköző törölközövics törölközöv
tetü tetüvics tetev
légy legyevics legyev
pondró pondrovics pondrov
patkány patkanyovics patkanyov
egér egrevics egerev
cica cicovics cicov
kutya kutyovics kutyov
medve medvegyics medvejev
kéz kezevics kezev
punci puncovics puncov
fütyi fütyövics fütyöv
viktor viktorovics viktorov
ványadt ványadtovics vinyovangol angolovics angolov
leszar leszarovics leszarov


nyelvtan©2009 Sarok.org

Search marketing