H3107142128
K0108152229
Sz0209162330
Cs0310172401
P0411182502
Sz0512192603
V0613202704

Okos pilóta alagútban nem katapultál

2009/09/28

Csáth Géza nőábrázolása

Csáth Géza

Az álmok asszonya

 

Az 1933-ban Németh László által megfogalmazott titkos Csáth Géza kultusz megerősítése a Lazi Kiadó által kiadott kötet, mely Az álmok asszonya címet viseli. Nyilván a kiadó a már megjelent öt Csáth Géza novelláskötetből merített, de állt már elő a Lazi Kiadó ( Szeged) néhány éve, eleddig ismeretlen Csáth- napló részletekkel már. Az igazi Csáth novellák reneszánszát azonban egy szabadkai kutatónak (Dér Zoltán) köszönhettük - eddig. A most megjelent novellás könyv mintegy felel Németh László esszéjére, aki „nőhalmokon bukdácsoló fiú -nak” írja le az írót. Az eddig megjelent novellaválogatásokból hiányoznak az ifjúkori művek, írta a rendszerváltás éveiben az íróról monográfiájában Szajbély Mihály (Gondolat Kiadó). A freudista iskoláztatású Csáth édesanyja korai halált (nyolc éves volt) soha nem tudta teljesen feldolgozni. Csáth Géza nőalakjainak ábrázolásához azonban ez adhat kulcsot kezünkbe. Ez fogalmazódik meg  a Találkoztam anyámmal c. novellájában  is.

Általában elmondható a válogatásról, hogy szerencsésen jeleníti meg a Csáth novellák felszínén látszó, de mögötte munkáló diszharmóniát. Csáth jó iskolát talált a nemiséghez Szabadkán. Kosztolányi volt az első vetélytársa. Közösen udvaroltak egy vaskereskedő feleségének, mázsákkal mérhető szegeket felvásárolván.  Kosztolányi vehemens szeladon lehetett, komoly ellenfél, hisz a közösen alapított Előre c. lap forgótőkéjének felhasználása árán ismerte meg a szerelmet, mert az egy forint ötven krajcárt kitevő tiszta vagyont egy szőke démonnál feláldozta a szerelem oltárán. Juhász Gyulához hasonlóan a színházi drapériák közt lesz elsőször szerelmes, előbb Tarján Ida drámai szendébe, majd Csendes Alice lesz a végzete. A beteljesületlen szerelemről szóló Kályha c. novellája révén figyel fel rá Bródy Sándor, noha az író még csak tizenhét éves. Szerencsére az írás eme antológiában megtalálható. Elgondolkodtató, Csáth Géza nőalakjairól szólván, hogy Jókaitól, vallomása szerint azért fordult el, mint mondta, mert „Jókai a nők írója, s hiányzik belőle az igazi nagyság.” A palicsi szabadfürdőzést szorgalmazó fiatalemberből hiányzott a Jókaihoz és Mikszáthoz hasonló, naiv nőszemlélet.  A most tárgyalt kötet  A vörös Eszti c. írásában vallja meg, hogy egy bukott szolgálólány oldalán ismerte meg a testi szerelmet, ami mindvégig fontos Csáth Géza  életében. Naplójában gondosan felírta a naponkénti nemi aktusok számát, gondosan elkülönítve a vaginális és az anális behatolást. Lokalizálva, a most tárgyalt kötet nőalakjai között egyforma arányban találhatni iskolaigazgatók lányainak szende báját, és a férjhez menést életcélnak felfogó, gyakorlatias kisvárosi menyecskét. Ugyanakkor nem adja magát oda a cinikus Schopenhauernek, sőt Parasztszerelem c. írásában vitát nyit vele. Ám már korai írásaiban leszögezi, hogy noha az ifjúság és a vágy egy tőről fakad, ezek később kioltják egymást.

Csáth felfogásában a parasztszerelem a kultúra betegségétől érintetlen, vad állatias szerelem. A természetes ösztönök vad kiélése. A kultúrától érintetlen ember él a pillanat boldogságáért, és szeret, amíg csak él. Ám a kultúr fertőzött (Kerekes Tamás) ember már gondolkodni tanítja az embert, és nem élvezni az életet. Eközben védelmére kel a Petőfi révén elhíresült Prielle Kornéliának is, aki nyolcvan éves korában kezdett egy gyöngéd liasont egy jóképű harmincas ulánussal. Érvei mögött azonban ott munkál Nietzsche is. A későbbi Csáth bizarr és izgató színeinek forrását itt kell keresnünk. A Pán halálával elköltözött szatír azonban magával viszi a művészete is. Csáth lélekábrázolása új utat keres. Idillikus és elégikus novelláinak főhőseiben ott dolgozik a naturalista ösztön. Majd átfordul szimbolizmusba néha. Ez azonban Csáth pályaképének döntő fordulata lesz:” A szimbolikus történetektől azonban a lélek titkainak kutatása felé is el lehetett indulni”(Szajbély Mihály) Plusz, mínusz kezelte az allegóriát is: bibliai parafrázisában József nőgyűlölő lett, mert nem akadt Putifárné-ja. Később visszafordul a természetességhez. Szeptember (19039. c, írásának hősnője maga a természetesség:” Nő volt, jószívű és gondos, mint egy állat, ki jól kiszemeli a fészeképítésre a helyet és élni akar, és él.”

Az utolsó novellák is mutatják, hogy mennyire foglalkoztatta a nőiség természete, amik már nem Freud közvetlen hatását éreztetik, hanem saját pszichoanalitikus koncepciójának eluralkodását (Tálay főhadnagy). A főhadnagyné rajtakapja a férjét, amikor az a híres primadonnával csókolódzik a színházi öltözőben, s ezzel asszonyi öntudatát vérig sérti. Elsősorban szexuális önérzetét. Később azonban hajlandó volt elhinni, hogy nem történt semmi.

Csáth Gézával azonban nem bánt ilyen kegyesen a sors.

 

Kerekes Tamás

 

Lazi Kiadó

Csáth Géza: Az álmok asszonya

www.lazikiado.hu

info@lazikiado.hu

   A  kiadó Lazi Könyvkiadó 2000, Szeged A mo­dern ma­gyar p­ró­za el­ső, má­ig nagy ha­tá­sú a­lak­ja Csáth Gé­za. Or­vos volt, í­ró volt, az em­be­ri test és lé­lek a­la­pos is­me­rő­je, a szá­zad e­le­ji fény­lő, fül­ledt sze­cesszi­ó ma­gyar hő­se i­ro­dal­munk­ban.Leg­e­rő­sebb al­ko­tó­i i­gé­nye az em­ber új­ra­fel­fe­de­zé­se. A va­ló­ság és a kép­ze­let sík­ján egy­for­ma biz­ton­ság­gal mo­zog, az i­dill, a t­ra­gi­kum és a g­ro­teszk e­gy­a­ránt vonz­za, az ö­rök­ké­va­ló­ság­ba len­dí­tő gyö­nyör épp­úgy ér­dek­li, mint a fáj­da­lom misz­ti­ku­má­nak szí­nes tü­ze­i.So­kat írt a nők­ről. Vá­lo­ga­tá­sunk­ban e­zen í­rá­sa­it kö­töt­tük cso­kor­ba, s nyújt­juk át - nem csak nők­nek. Nő­vé vá­lás­ról, é­vő­dé­sek­ről, hó­dí­tá­sok­ról, nagy sze­rel­mek­ről és csa­ló­dá­sok­ról, fél­té­keny­ség­ről, a há­zas­é­let jó és rossz ol­da­la­i­ról, fér­fi­ak nők­kel kap­cso­la­tos o­kos­ko­dá­sa­i­ról, a nők más­sá­gá­ról szól­nak a no­vel­lák.Csáth sze­ret­te a nő­ket, a­hogy az é­let e­gyéb ö­rö­me­it is. Az é­let­vágy, a nagy­be­tű­vel írt É­let lá­zas i­gen­lé­se mély­ről e­re­dő, jel­leg­ze­tes a­la­pél­mé­nye. Az é­let szük­ség­sze­rű fáj­dal­ma­i e­lől a­zon­ban fo­lya­ma­to­san me­ne­kült, így ál­ma­i tö­ké­le­tes asszo­nyát is csak a nar­ko­ti­kum­tól bó­dult ál­mok­ban ta­lál­hat­ta meg.    

Az USA a II. világháborúban

Maurice IssermanA második világháborúGold Book Kiadó Előzmények:

Mivel az amerikaiak közül sokan nem akartak részt venni, Wilson komoly problémával került szembe. Maga mögé kellett állítania az embereket, meg kellett győznie őket arról, hogy az Egyesült Államok gonosz ellenséggel harcol (ismerős képlet -) Démonizálta az ellenséget, gyűlöletet szított, és mindezt a „gonosz" emberekre fókuszálta, akik közül sokan az Államokban éltek. Az I. világháborúban a patriotizmusnak köszönhetően sok amerikai állampolgár fordult német nevű szomszédja ellen.

A Nagy Háború radikális változást hozott a nők helyzetében,

 átvették a férfiak szerepét otthon.

Az antanthatalmak-az Egyesült Államok hathatós támogatásával- rákényszerítették a németekre a fegyverszünetet, ám a Párizs környéki békékkel hatalmas hibákat követtek el. Még a pápa is csak mohóságot és ostobaságot látott a békedekrétumokban és mintegy a jövőbe látva adta ki szentenciáját:" A nemzetek nem halnak meg ; megszégyenültségükben és bosszúban generációról generációra adják tovább a megtorlás szomorú örökségét. Hitlerre tökéletesen illett ez a prófécia. Az első világháború megmutatta, hogy milyen mélyek lehetnek a nacionalista érzések, és hogyan terjedhetnek szét ezek, amikor az egymással közösséget vállaló emberek úgy érzik, hogy egy másik, „ellenségnek" bélyegzett csoport fenyegeti őket. Az I. világháborút elindító konfliktusok eleinte viszonylag jelentéktelennek tűntek, ám maga a háború változtatta ezeket óriási horderejűvé. Tanulságai tehát tovább kell vizsgálni, hogy ez a tragédia n ismétlődhessék meg még egyszer.

Az első világháború a világ lakosságának mintegy 93%-át érintette, és 38 millió civil és katonai halottat, valamint sebesültet hagyott maga után. A háború első áldozata az igazság volt, és egyetlen jellemzője, metaforája: a veszteség. A háború nemcsak Európa ifjúságának egy teljes generációját tizedelte meg, de több mint 120 000 amerikai katona maradt holtan. Az antanthatalmak háromszor akkora veszteséget szenvedtek, mint a németek, akik folyamatosan fölényben voltak kiképzés, fegyverzet, taktika és vezetés tekintetében. A francia és a brit parancsnokok túlságosan gyakran adtak ki különféle utasításokat egyszerű katonai inkompetenciából vagy puszta büszkeség miatt. Például a verduni csatában a brit hadsereg halottai és sebesültjei egyetlen nap alatt meghaladták a 60 ezret, mégpedig a brit tábornokok makacssága miatt.

A kötet az USA hadba lépésének okait kutatja.

 Németország megpróbálta rávenni Mexikót az USA megtámadására, s azt is bejelentette II. Vilmos, hogy Németország nem fogja betartani az amerikai hajózási jogokat. Wilson engedett a reá nehezedő nyomásnak. Ez a mértékadó vélemény. Az előszóban a szerző a második világháború jelentőségét emeli ki, mely „közvetlen katonai és diplomáciai következményein messze túlmutató hatással bírt, mivel generációk sorának életét meghatározó társadalmi, kulturális és politikai folyamatokat indított be.”

Ám bőségesen dokumentálja azt az amerikai vitát is, amelyben megkérdőjeleződött a második világháború „jósága. ” A viták ellenére létrehoztak egy washingtoni székhelyű második világháborús nemzeti emlékhelyet, így a világháború az egyetlen olyan 20. századi esemény lett, amelynek a washingtoni központi sétány tengelyében állítottak emléket. Az amerikaiak számára a második világháború önnön hazafiságuk forrása-ez a legnagyobb tanulsága -számomra-a kötetnek. Egyben azonban arra is rámutat, hogy a második világháború a hidegháborúnak csak patrióta előzménye volt. Az is egy szenzációja volt a kötetnek számomra, ahogy a történészek által „legnagyszerűbb generáció -nak nevezett nemzedék sorsa miként tükröződik a korabeli híradókban, a második világháború után megjelent filmekben, melyek közül a legjobban elemzett munka Spielberg : Ryan közlegény megmentése c. munkája lett. Az amerikaiak számára belengte a harcot az erő, igazság és erkölcsösség toposza. Hogy megértsük, hogy milyen nagyszerű művel állunk szemben, el kell mondanom, hogy a szerző olyan történészeknek is hangot ad (Takaki, Kennedy), akik az USA második világháborús szerepét jóval szkeptikusabban látják, mint ő. Izgalmas volt az elemzés is, mely rávilágított arra, hogy az afroamerikaiak második világháborús szerepköre megalapozta a későbbi polgárjogi mozgalmakat. Erre az összefüggésre még történelem tanár koromban sem gondoltam volna. A durván 300 oldalas kötetet név és tárgymutató és katonai, politikai szómagyarázat zárja.

A könyv tárgyalja a versaillesi- egyezményt, a nácizmus hatalomra jutását, és a spanyol polgárháborút a későbbiek főpróbájának tünteti föl. A második fejezetben kap helyet Charles Lindbergh tevékenysége, vitája, az amerikai elszigetelődési politikával. A könyv kitér a Csendes- Óceán térségében kialakult helyzetre, mégpedig a vereség nézőpontján keresztül. Ezt követi a mozgósítás, s a hozzá tartozó propaganda elemzése, majd katonai események elemzése veszi át a hangot, a sztálingrádi csata és következményei. Ezt követi a csendes-óceáni fordulat, a mozgósítás sorsa, menete, s az atlanti csata elemzése. A megvívni Hitlerrel c. fejezetcím beszédes, de a szerző a második világháborút nem tekinti Hitler és Churchill személyes vitájának, mint ez gyakran John Lukacs műveivel megesik.

Nem maradhat ki a földközi-tengeri offenzíva, az USA gazdasági potenciáljának kiaknázása sem. Sokat meríthet az, aki már az ötödik generációs hadviselés fortélyait készíti elő. Olaszországról két fejezet is szó, külön elemzés foglalkozik az USA hadilapjával, és a D-nappal. A könyv végigkalauzol bennünket a nácizmus legyőzéséig Nyugaton, s Keleten egyaránt. A szovjet kémek szerepének értékelése pedig már előkészíti a hidegháború gyülekező végzetét. Isserman különös érzékkel nyúl a történelemhez. Megvan benne a szaktudós precizitása, de a dzsip, mint jármű, és ikon együttes elemzése képes láttatni, hogy a szerző az elemzéseiben mennyire összetett módon járt el. És még én is megértettem, hogy honnan származik a GI kifejezés.

A kiadó: A világ alig tért magához az első, világméretű fegyveres összecsapás szörnyűségeiből, és éppen csak kezdte kiheverni a katasztrofális utóhatás, a nagy gazdasági világválság okozta sokkot, amikor egy minden eddiginél nagyobb és véresebb globális háború veszélyével kellett ismét szembenéznie. Az emberiség történetének leghatalmasabb és legköltségesebb konfliktusa, a második világháború során Európa és Ázsia politikai térképét teljesen újrarajzolták. A második világháború átfogó képet ad az Egyesült Államok által Európában, valamint a csendes-óceáni térségben folytatott harcról, a Pearl Harborban történtektől egészen a normandiai partraszállásig, és az USS Missouri fedélzetén aláírt japán fegyverletételig. Látható lesz majd, hogy a második világháborúban milyen folyamatok által alakul át szuperhatalommá az Egyesült Államok, valamint háborús szövetségese, a Szovjetunió, és hogy mindeközben miként körvonalazódnak a több évtizedes hidegháborús időszakot meghatározó erőviszonyok.

 

Úgy véljük, az itt leírtakból az olvasó egyértelmű képet kap majd azokról a szörnyű összecsapásokról, melyek az Egyesült Államok történetét oly hosszú időre befolyásolták. A sorozatban megjelentetett minden mű a tárgyalt konfliktus szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyuló incidens bemutatásával indul, majd részletesen tárgyalja a háború főbb céljait, stratégiai célkitűzéseit, illetve a harci taktikában és a fegyverkezésben időközben bekövetkezett fejlődés fontosabb állomásait. A korszak iránt érdeklődő olvashat a jelentősebb katonai parancsnokok, az egyszerű katonák és a háború viszontagságait átélni kénytelen polgári lakosság életéről, és tájékozódhat a kulcsfontosságú csatákról is.

  

A SZERZŐ(K)RŐL

 

Maurice Isserman a Reed College-ban szerzett bölcsészdiplomát, s később a University of Rochester falai között doktorált történelemből. Jelenleg a Hamilton Col­­lege történészprofesszora, és elsősorban az Egyesült Államok 20. századi történetét, valamint a munkásrétegek történetét kutatja. Isserman 1997-ben, Fullbright-ösztöndíjasként a moszkvai egyetemen oktatott s mindemellett számos további díj, kitüntetés és ösztöndíj tulajdonosának mondhatja magát. Szerzőnk tucatnyi cikket, recenziót és könyvfejezetet jegyez, valamint tíz további kötet írója, melyek közül három a Facts on File sorozatban, kettő pedig e sorozat részeként került a könyvesboltok polcaira. Fontos, az afroamerikaiak történetét áttekintő munkája a Journey to Freedom.

 

Szerkesztőnk, John S. Bowman a Harvard Universityn, magna cum laude diplomázott angol irodalomból, majd Fiske-ösztöndíjasként a Cambridge Uni­versity Trinity Col­lege-ébe, valamint a Müncheni Egyetemre is felvételt nyert. Bowman mind ez idáig közel húsz, háborúval és hadtörténettel foglalkozó, illetve további tizenöt általános történelmi tárgyú kötetet szerkesztett. Más, szintén általa szerkesztett sorozatok közül érdemes itt kiemelni a Facts About America’s Warst, a World Al­manac of the Vietnam Wart, a The Civil War Almanacot, és az Almanac of American Historyt.

  

Kerekes Tamás

Gold Book Kiadó

info@goldbook.hu       

A kiadó:

  

A világ alig tért magához az első, világméretű fegyveres összecsapás szörnyűségeiből, és éppen csak kezdte kiheverni a katasztrofális utóhatás, a nagy gazdasági világválság okozta sokkot, amikor egy minden eddiginél nagyobb és véresebb globális háború veszélyével kellett ismét szembenéznie. Az emberiség történetének leghatalmasabb és legköltségesebb konfliktusa, a második világháború során Európa és Ázsia politikai térképét teljesen újrarajzolták. A második világháború átfogó képet ad az Egyesült Államok által Európában, valamint a csendes-óceáni térségben folytatott harcról, a Pearl Harborban történtektől egészen a normandiai partraszállásig, és az USS Missouri fedélzetén aláírt japán fegyverletételig. Látható lesz majd, hogy a második világháborúban milyen folyamatok által alakul át szuperhatalommá az Egyesült Államok, valamint háborús szövetségese, a Szovjetunió, és hogy mindeközben miként körvonalazódnak a több évtizedes hidegháborús időszakot meghatározó erőviszonyok.

Úgy véljük, az itt leírtakból az olvasó egyértelmű képet kap majd azokról a szörnyű összecsapásokról, melyek az Egyesült Államok történetét oly hosszú időre befolyásolták. A sorozatban megjelentetett minden mű a tárgyalt konfliktus szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyuló incidens bemutatásával indul, majd részletesen tárgyalja a háború főbb céljait, stratégiai célkitűzéseit, illetve a harci taktikában és a fegyverkezésben időközben bekövetkezett fejlődés fontosabb állomásait. A korszak iránt érdeklődő olvashat a jelentősebb katonai parancsnokok, az egyszerű katonák és a háború viszontagságait átélni kénytelen polgári lakosság életéről, és tájékozódhat a kulcsfontosságú csatákról is.

  

A SZERZŐ

 

Maurice Isserman a Reed College-ban szerzett bölcsészdiplomát, s később a University of Rochester falai között doktorált történelemből. Jelenleg a Hamilton Col­­lege történészprofesszora, és elsősorban az Egyesült Államok 20. századi történetét, valamint a munkásrétegek történetét kutatja. Isserman 1997-ben, Fullbright-ösztöndíjasként a moszkvai egyetemen oktatott s mindemellett számos további díj, kitüntetés és ösztöndíj tulajdonosának mondhatja magát. Szerzőnk tucatnyi cikket, recenziót és könyvfejezetet jegyez, valamint tíz további kötet írója, melyek közül három a Facts on File sorozatban, kettő pedig e sorozat részeként került a könyvesboltok polcaira. Fontos, az afroamerikaiak történetét áttekintő munkája a Journey to Freedom.

Szerkesztőnk, John S. Bowman a Harvard Universityn, magna cum laude diplomázott angol irodalomból, majd Fiske-ösztöndíjasként a Cambridge Uni­versity Trinity Col­lege-ébe, valamint a Müncheni Egyetemre is felvételt nyert. Bowman mind ez idáig közel húsz, háborúval és hadtörténettel foglalkozó, illetve további tizenöt általános történelmi tárgyú kötetet szerkesztett. Más, szintén általa szerkesztett sorozatok közül érdemes itt kiemelni a Facts About America’s Warst, a World Al­manac of the Vietnam Wart, a The Civil War Almanacot, és az Almanac of American Historyt.

 

www.goldbook.hu

      

A kiadó

 

A világ alig tért magához az első, világméretű fegyveres összecsapás szörnyűségeiből, és éppen csak kezdte kiheverni a katasztrofális utóhatás, a nagy gazdasági világválság okozta sokkot, amikor egy minden eddiginél nagyobb és véresebb globális háború veszélyével kellett ismét szembenéznie. Az emberiség történetének leghatalmasabb és legköltségesebb konfliktusa, a második világháború során Európa és Ázsia politikai térképét teljesen újrarajzolták. A második világháború átfogó képet ad az Egyesült Államok által Európában, valamint a csendes-óceáni térségben folytatott harcról, a Pearl Harborban történtektől egészen a normandiai partraszállásig, és az USS Missouri fedélzetén aláírt japán fegyverletételig. Látható lesz majd, hogy a második világháborúban milyen folyamatok által alakul át szuperhatalommá az Egyesült Államok, valamint háborús szövetségese, a Szovjetunió, és hogy mindeközben miként körvonalazódnak a több évtizedes hidegháborús időszakot meghatározó erőviszonyok.

 

Úgy véljük, az itt leírtakból az olvasó egyértelmű képet kap majd azokról a szörnyű összecsapásokról, melyek az Egyesült Államok történetét oly hosszú időre befolyásolták. A sorozatban megjelentetett minden mű a tárgyalt konfliktus szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyuló incidens bemutatásával indul, majd részletesen tárgyalja a háború főbb céljait, stratégiai célkitűzéseit, illetve a harci taktikában és a fegyverkezésben időközben bekövetkezett fejlődés fontosabb állomásait. A korszak iránt érdeklődő olvashat a jelentősebb katonai parancsnokok, az egyszerű katonák és a háború viszontagságait átélni kénytelen polgári lakosság életéről, és tájékozódhat a kulcsfontosságú csatákról is.

  

A SZERZŐ

 

Maurice Isserman a Reed College-ban szerzett bölcsészdiplomát, s később a University of Rochester falai között doktorált történelemből. Jelenleg a Hamilton Col­­lege történészprofesszora, és elsősorban az Egyesült Államok 20. századi történetét, valamint a munkásrétegek történetét kutatja. Isserman 1997-ben, Fullbright-ösztöndíjasként a moszkvai egyetemen oktatott s mindemellett számos további díj, kitüntetés és ösztöndíj tulajdonosának mondhatja magát. Szerzőnk tucatnyi cikket, recenziót és könyvfejezetet jegyez, valamint tíz további kötet írója, melyek közül három a Facts on File sorozatban, kettő pedig e sorozat részeként került a könyvesboltok polcaira. Fontos, az afroamerikaiak történetét áttekintő munkája a Journey to Freedom.

 

Szerkesztőnk, John S. Bowman a Harvard Universityn, magna cum laude diplomázott angol irodalomból, majd Fiske-ösztöndíjasként a Cambridge Uni­versity Trinity Col­lege-ébe, valamint a Müncheni Egyetemre is felvételt nyert. Bowman mind ez idáig közel húsz, háborúval és hadtörténettel foglalkozó, illetve további tizenöt általános történelmi tárgyú kötetet szerkesztett. Más, szintén általa szerkesztett sorozatok közül érdemes itt kiemelni a Facts About America’s Warst, a World Al­manac of the Vietnam Wart, a The Civil War Almanacot, és az Almanac of American Historyt.

 
Kulcsszavak: háború

kerekestamas©2009 Sarok.org

Search marketing