H2703101724
K2804111825
Sz2905121926
Cs3006132027
P3107142128
Sz0108152229
V0209162301

Erasmus Kollégiumsarok.org

2006/04/25

FELVÉTELI 2006/2007

A 2006/2007-es tanévre vonatkozó felvételi kiírásunk hamarosan elérhető lesz.
Az érdeklődők a www.erasmuskollegium.hu című honlapunkon juthatnak bővebb információhoz.

2005/11/03

Pályázati kiírás doktorandusz hallgatók és kutatók számára

Az Erasmus Kollégium Alapítvány kutatói pályázatot hirdet doktorandusz hallgatók, fiatal oktatók illetve kutatók számára.
Pályázni lehet a következő kutatási témákkal:

o A kölcsönszó – fonológia
o A metafora az analitikus filozófiában
o A személyes azonosság teológiai konzekvenciái
o A férfi és a nő ábrázolása a XX. századi francia irodalomban
o A vonzatok problémája a nyelvészetben
o Az Újasszír Birodalom története
o Elitképzés, tehetséggondozás
o Identitáspolitikák és politikai identitások
o Ikonográfiai struktúrák
o Nemzeti identitásdiskurzusok Kelet-Közép Európában a két világháború között
o Normatív politikai gazdaságtan
o Nyugdíjmodellek
o Produktivitás és analógia a szóképzésben
o A múltbeli igazságtalanságokról való emlékezet és a jog szerepe
o Vallásfilozófia a 2. században


A pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid (maximum 3 oldalas) kutatási tervet, szakmai életrajzot és publikációs listát.

A benyújtott pályázatokat a szakértőkből álló Felvételi Bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóival személyes interjút folytat le, és közülük választja ki a nyerteseket, akik szakmai és anyagi támogatást kapnak kutatási tervük megvalósításához, és meghatározott időre a kollégium tutorai lesznek.

A pályázat benyújtásának határideje 2005. november 11.
A pályázatokat elektronikus változatban kérjük az Erasmus Kollégium címére benyújtani: info.erasmus@gmail.com.
Az írásbeli pályázat eredményéről, valamint az esetleges szóbeli meghallgatás időpontjáról 2005. november közepéig küldünk értesítést.

2005/09/10

Ez a honlap technikai okokból, a 2005. évi felvételi pályázat közzététele végett született. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át az itt található információkat intézményünk jellegéről, céljairól és a felvételi módjáról. Várhatóan néhány napon belül elérhető lesz új honlapunk a www.erasmuskollegium.hu címen.

FELVÉTELI HIRDETMÉNY

Az Erasmus Kollégium pályázatot hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végző, akadémiai pályára készülő, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhat valamennyi magyarországi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója, aki az alábbi témakörök valamelyikéhez kapcsolódó kutatást kíván folytatni:

- „Állam és magánszféra a gazdaságban, a technológiában és a jogban”
- „Társadalmi terek és identitások”
- „Nyelv, nyelvi ismeretterjesztés, nyelvfilozófia”

A tervezett kutatásnak nem kell szigorúan e témakörökre irányulnia, de a fenti hívószavakkal jelzettekhez kapcsolódó pályázatok (illetve azon pályázók, akik részt kívánnának venni a Kollégium valamely kutatócsoportjának munkájában) előnyt élvezhetnek a felvételi döntés során. A pályázat nyertesei — egyetemi, főiskolai tanulmányaik folytatása mellett — a 2005/2006 őszi félévre az Erasmus Kollégium tagjaivá válnak (a tagsági viszony a kollégiumban végzett munka függvényében hosszabbítható).

A Kollégium célja, működése:

A magyar felsőoktatás szerkezetében igen jelentős változások történtek az elmúlt évtizedben. A hallgatók számának folyamatos emelkedése nem járt együtt az egyetemek infrastruktúrájának fejlesztésével, az oktatói létszám növekedésével. A képzés tömegessé válása az oktatás általános színvonalának süllyedéséhez, mindenekelőtt a legtehetségesebb diákok képzésére fordítható szellemi erőforrások viszonylagos csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény, az Erasmus Kollégium. A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik egyetemi, főiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek.

A Kollégium diákjai tutori képzés keretei között segítséget kapnak pályázatuk megvalósításához, és amennyiben szükséges, további konzulensi segítséget kapnak a kollégium más tutoraitól, illetve vezető tanáraitól.
A közvetlen tanári segítségen túl a Kollégium lehetőséget nyújt rá, hogy az elért eredményeket a szakmai közvélemény megismerje:
- szemináriumokat szervez, ahol a kollégium diákjai, tutorai és vezető tanárai megvitatják a készülő munkákat,
- kutatócsoportokat szervez, ahol a kollégium hasonló érdeklődésű diákjai tanári vezetés mellett megtanulhatják a közös szakmai munka, valamit a szakmai projektek lebonyolításának mikéntjét,
- évente egyszer konferenciát szervez, ahol a tágabb szakmai közönség megismerheti az elkészült munkák eredményeit, és
- segítséget nyújt a kimagasló eredmények publikálásához.

A Kollégium a fentiek mellett egyéb módokon is segítséget nyújt diákjai számára azok felkészültségének növelése érdekében. Támogatja:
- a kiegészítő képzéseket (nyelvtanulás, írásmódszertan stb.),
- a tanulmányutakat vagy a szakmai konferenciákon való részvételt,
- diákjainak tanulmányi ösztöndíjat biztosít.

A 2005/2006 tanév tervezett kutatócsoportjai:

„Állam és magánszféra a gazdaságban, a technológiában és a jogban” kutatócsoport
A kutatócsoport egyik fő célja a költségvetési szektor intézményeinek és a vállalatok gazdaságban betöltött lehetséges funkciójának, stratégiájának illetve a két fél kapcsolatának vizsgálata. A kutatócsoport működésében kiemelt figyelmet kapnak az állami szektor különböző szintjei közötti feladatmegosztásnak és ezek finanszírozásának, illetve a hálózatos iparágaknak a kérdései, ez utóbbi esetében különös tekintettel az állami szabályozásra, a vállalati alkalmazkodásra, a versenyképességre és innovációra. A kutatócsoport másik fő célja a különböző fejlett technológiák, elsősorban biotechnológia és információtechnológia filozófiai, etikai kérdéseinek, társadalmi hatásainak vizsgálata.

„Társadalmi terek és identitások” kutatócsoport
A társadalom- és kultúratudományok számára a tér társadalmi alkotásként jelenti a kutatás tárgyát, mely által a kultúráról és az identitásról alkotott fogalmainkat árnyalhatjuk. A tér mindenkor a hozzá társuló kulturális jelentések révén gondolható el. Felosztásának alapvető formái – a város, a régió vagy a nemzetállam - kulturális rendszerek termékei, melyek elképzeléseket hoznak létre, konszenzusokat teremtenek az általuk meghatározott jelentésekről: ezen problémák vizsgálata új, eddig föl nem tett kérdésekkel szembesíthet bennünket. Kutatócsoportunk az európai kultúra- és identitás-elképzelések "lokalizálása" érdekében - ha tetszik, a kortárs irodalomtudomány ún. topográfiai fordulatának jegyében - a társadalmi terek textuális megképződésére is érdemes ki kívánja terjeszteni vizsgálódását, legyen szó akár az irodalmi szcéna utóbbi évtizedeiből származó szövegekről, akár az antikvitásból ránk maradt alkotásokról.

„Nyelv, nyelvi ismeretterjesztés, nyelvfilozófia” kutatócsoport
Noha nyelvi, nyelvészeti és nyelvfilozófiai problémák ismerete az általános műveltség részét képezné, aki nem vett részt speciális nyelvi, filozófiai képzésben, ezekről szinte semmit nem tud. A "Nyelv, nyelvi ismeretterjesztés, nyelvfilozófia" kutatócsoport e helyzet orvoslása, javítása végett jött létre. A probléma okát kutatócsoportunk nem csupán az ilyen tárgyú szórakoztató-ismeretterjesztő munkák, kiadványok kis számában látja, hanem elsősorban abban, hogy a hagyományos általános iskolai és középiskolai nyelvi nevelésben részesülő diákok nem szembesülhetnek, találkozhatnak a kapcsolódó kérdésekkel. Meglátásunk szerint ma a médiában alig folyik a nyelvvel mint olyannal kapcsolatos témákról ismeretterjesztés (a nyelvművelő műsorokban sajnos gyakorta tévhitek garmadáival találkozhatunk). Célunk így elsősorban a színvonalas, biztos tudományos háttérre alapozott ismeretterjesztés. Terveink között szerepel egy témába vágó honlap létrehozása, illetve egy alternatív nyelvi nevelési anyag kidolgozása.

„Vallás, hagyomány, modernitás” kutatócsoport
Kutatócsoport egyik célja a vallás és hagyomány problémakörének vizsgálata a – főként ókori - szövegek exegézisén keresztül, felhasználva a rendelkezésre álló értelmezési hagyományt és a filológia eszköztárát. A szövegek vizsgálatával legitim kiindulási pontot kívánunk nyerni a tradíció megértéséhez és magyarázatához, nem kizárva eközben az új és eredeti szövegmagyarázatok lehetőségét, mindazonáltal figyelmen kívül hagyva az alaptalan, ezoterikus értelmezéseket. A csoport célja másrészt a vallás jelenségeinek és a hozzá kapcsolódó fogalmaknak a filozófia felől történő megközelítése. E megközelítés lehet egyfelől fogalomtörténeti - vizsgálhatja a vallástudomány klasszikus fogalmainak helyét az eszmetörténetben, másfelől fenomenológiai. A fentiek mellett vizsgálni kívánjuk a vallás modernitásban betöltött szerepét, intézményeinek helyét, működését.


A benyújtandó pályázat tartalma:

1) Egy kétoldalas motivációs levél, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat, publikáció). (A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye mely vonatkozásban jelentené a meglévő tudás továbbfejlesztését, kiegészítését, megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni.) Amennyiben a pályázónak nehézségei támadnának ennek elkészítésével, javasoljuk, hogy tanulmányozza a http://www.ceu.hu/writing/s_of_p.htm weboldalt.
2) Egy amerikai típusú önéletrajz, melynek sablonját a http://www.sarok.org/users/erasmus/ tettük elérhetővé, illetve a jelentkező kérésére e-mailben továbbítjuk.
3) Csatolható továbbá a pályázó egy olyan korábbi rövid írása is, amely a pályázó véleménye szerint a Felvételi Bizottság érdeklődésére számot tarthat.

Kérjük a pályázókat, hogy e-mail címet mindenképpen mellékeljenek (ha esetleg még nincs, létesítsenek), mivel a kapcsolattartáshoz ez nélkülözhetetlen.
A pályázatok értékelése anonim. Pályázatát az Erasmus Kollégium kódszámmal tartja nyilván, melyet a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailben küldünk meg a pályázóknak. Kérjük, a továbbiakban mindig erre a számra hivatkozzanak! Az értékelés anonimitásának biztosítása érdekében kérjük a pályázókat, hogy nevüket kizárólag önéletrajzukon tüntessék fel, a pályázat más részében ne említsék!

A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a nyerteseket.

A pályázatokat 2005. szeptember 12. és 25. között fogadjuk, az info.erasmus@gmail.com címen.
Amennyiben a pályázó számára nem elérhető az Internet, az Erasmus Kollégium, 1387. Budapest, Pf. 21. címre küldje anyagát és jelezze a postára adás tényét a 06-1-209-5401
telefonszámon, szeptember 19., hétfő 16 és 18 óra vagy szeptember 23., péntek 16 és 18 óra között. A postára adás végső határideje 2005. szeptember 23.

A kiválasztás szóbeli fordulójára 2005. szeptember 29. és október 1. között kerül sor.

Az eredményről a Felvételi Bizottság legkésőbb 2005. október 3-ig e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

Az érdeklődők bővebb információkat találhatnak a http://www.sarok.org/users/erasmus/ címen található ideiglenes honlapunkon. A kollégium régi honlapja a http://www.erasmuskollegium.freeweb.hu/ címen érhető el.

CV

A CV formátum

ÖNÉLETRAJZ
Személyes adatok
Név:
Születési idő:
Lakcím:
E-mail:
Telefonszám:

Tanulmányok, diplomák
Egyetemi szakok (intézmény, eddig elvégzett félévek száma, jelenlegi státus)
•
Szakkollégiumok
•
Nem diplomás képzések
•
Az Erasmus Kollégiumban kutatni kívánt terület (röviden)
•
Szakmai érdeklődés
•
Díjak, ösztöndíjak, elismerések
•
Állások, pozíciók
•
Szakmai szervezeti tagság & szakmai-közéleti tevékenység
•
Egyéb közösségi tevékenységek, tisztségek
•
Nyelvvizsgák
•
Nyelvtudás
•
Publikációk
•
Tanárai, akik szükség esetén ajánlólevelet kérhet
•
Egyéb
•

Ismertető az Erasmus Kollégiumról

A név

A kollégium névadója, Rotterdami Erasmus az európai humanizmus és a humanista szellemű nevelés vezéralakja.

A cél

Az Erasmus Kollégium minimális szervezeti háttérrel maximális segítséget nyújt azoknak a kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatóknak, akiknek a jelenlegi tömegoktatás keretében és megfelelő anyagi háttér hiányában nincs lehetőségük arra, hogy eljussanak a minőségi képzést biztosító PhD szintig, a már doktori programokban résztvevőket pedig bevonja a képzésbe, hogy így biztosítsa számukra a szakmai előmenetelük szempontjából nélkülözhetetlen tanítási készségek fejlesztését.

Az előzmények

Az Erasmus Kollégium tervét elkészítők közül a többség tanárként vagy diákként kapcsolatban állt a Láthatatlan Kollégiummal /LK/, mégpedig annak legsikeresebb - az alapítás és a Hannah Arendt díj elnyerése közti - időszakában. Az LK-ban eltöltött idő, az ott végzett munka rendkívül hasznos, eredményes és fontos volt számukra. Úgy gondolták, hogy az LK-hoz és a szakkollégiumokhoz hasonló vagy azoktól kissé eltérő, de végső céljaiban egyező intézmények sokaságára van szükség ahhoz, hogy a felsőoktatás a meglevő intézményekkel együtt betöltse hivatását: egyszerre sokoldalú, versenyképes és a társadalmi kérdések iránt érzékeny és fogékony szakmai-értelmiségi elitet képezzen.

A kollégium működése

A kollégium évente pályázatot hirdet, melyen a magyarországi felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói vehetnek részt. A kiírás tartalmazza, hogy mely tudomány-, illetve szakterületekről lehet valamilyen konkrét téma kutatását vagy kidolgozását tartalmazó tervvel pályázni. A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a nyerteseket. A nyertesek a kollégiumtól szakmai és anyagi támogatást kapnak pályázatuk megvalósításához.

A támogatás módja

A támogatás személyreszabott és a feladathoz igazodik. A nyertes pályázók mindenekelőtt
- tanári (tutori és vezető tanári) segítséget kapnak pályázatuk megvalósításához, és amennyiben szükséges, további
- konzulensi segítséget kapnak a kollégium más tutoraitól, illetve vezető tanáraitól.

A közvetlen tanári segítségen túl a kollégium lehetőséget nyújt rá, hogy az elért eredményeket a szakmai közvélemény megismerje:
- szemináriumokat szervez, ahol a kollégium diákjai, tutorai és vezető tanárai megvitatják a készülő munkákat,
- évente egyszer konferenciát szervez, ahol a tágabb szakmai közönség megismerheti az elkészült munkák eredményeit, és
- segítséget nyújt a kimagasló eredmények publikálásához.

A kollégium továbbá anyagi segítséget is nyújt a pályázatok megvalósításához:
támogatja
- a kiegészítő képzéseket,
- a tanulmányutakat vagy a szakmai konferenciákon való részvételt, illetve
- a felmerülő dologi kiadásokat
- diákjainak tanulmányi ösztöndíjat biztosít.

A rugalmas képzési forma azonban más, "nem tipikus" szakmai és anyagi segítségre is módot teremt: lehetővé teszi, hogy a támogatás mindig pontosan azt nyújtsa, amire az adott személynek az adott feladat megvalósításához feltétlenül szüksége van.

A kollégium mint szellemi műhely

A benyújtott pályázat megvalósításán túl a kollégium keretet teremt a hagyományos képzés kereteibe nem illeszkedő, elsősorban "mester-tanítvány" kapcsolaton alapuló, s ezért intézményesen nehezen támogatható tudósképzésnek, valamint egy szabad és nyitott szellemű közösségnek. A különböző területeken dolgozó tudósok, tanárok, doktorandusok és diákok együttműködésén alapuló kollégiumban szoros szakmai és baráti kapcsolatok alakulhatnak ki a jelen és a jövő vezető szakemberei és értelmisége között. Igy létrejöhet egy vonzó – és egyúttal komoly intellektuális kihívást jelentő – szellemi műhely, amely a jövő szakmai és tudományos iskoláinak kiindulópontja lehet.

Kapcsolat a felsőoktatási intézményekkel és kutatóhelyekkel

A kollégium szorosan kapcsolódik a felsőoktatási intézményekhez és kutatóhelyekhez: valamennyi diákja beiratkozott hallgatója valamely magyarországi felsőoktatási intézménynek, a tutorok és vezető tanárok pedig doktori programok résztvevői, egyetemek és főiskolák tanárai, illetve egyetemi és nem egyetemi kutatóhelyek munkatársai. Ennek a szoros, személyes kapcsolatnak köszönhetően a kollégium működésének kedvező hatása igen hamar érezhetővé válik a felsőoktatásban: a kollégiumban folyó magas szintű képzés jó kiemelkedési lehetőséget biztosít a rendkívül tehetséges diákoknak, javítja esélyeiket arra, hogy eljussanak a doktori képzésig, a tehetséges és jól képzett diákok jelenléte pedig a képzés minden szintjén – de legkivált a doktori képzésben – kedvezően hat vissza a képzés általános színvonalára.
A kollégium a minőségi képzést nyújtó külföldi felsőoktatási intézményekkel is szoros kapcsolatot igyekszik kialakítani. Segíti diákjait és doktorandusait, hogy bekapcsolódjanak a már létező csereprogramokba, illetve támogatja a magas presztizsű iskolákban folytatandó külföldi tanulmányokat (rövidebb-hosszabb tanulmányutakat, illetve a PhD-programokon való részvételt).

A minőség biztosítása

A magas szakmai színvonalat és a minőség megőrzését az állandó és többszintű ellenőrzés, véleményezés és visszajelzés biztosítja. Amennyiben az időszaki ellenőrzések során az derül ki, hogy a nyertes pályázó nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a kollégium megvonja tőle a további támogatást.
A pályázatok elbírálása kétszintű: a bírálóbizottság először a benyújtott pályázatokat értékeli szigorú szakmai szempontok és a témák fontossága – valamint megvalósíthatósága – szerint; utána pedig személyes interjúkon a pályázók szakmai felkészültségét és rátermettségét vizsgálja.
A nyertes pályázók munkáját a kollégium állandóan figyelemmel kíséri: a vezető tanárok folyamatosan ellenőrzik és véleményezik az egy-egy szakterületen folyó tanulmányi munkát; a kollégium minden tagja számára nyitott szemináriumokon a vezető tanárok, tutorok és diákok ellenőrzik – és a viták során véleményezik – egymás munkáját; a nyilvános konferenciákon pedig egy-egy szakma ellenőrzi és nyilvánosan véleményezi a kollégiumban folyó munkát.
A legfontosabb visszajelzést természetesen az jelenti, hogy a kollégium által támogatott diákok milyen arányban tanulnak tovább magas presztízsű PhD-programokon - eddig a kollégium valamennyi végzett diákja sikerrel pályázott doktori képzésre –, és később milyenek lesznek az elhelyezkedési esélyeik és a szakmai előmenetelük.

A képzés időtartama

Mivel a kollégium a nyertes pályázatok megvalósításához nyújt szakmai segítséget, a képzés időtartama - és ennek megfelelően a kollégiumi diákok, tutorok és vezető tanárok létszáma - változó.
Az egy évnél rövidebb képzés nem lehet hatékony, a két évnél hosszabb futamidejű pályázatok támogatása viszont túlságosan kockázatos. Ezért átlagosan egy-, illetve kétéves képzési időszakkal számolunk. Ez azonban nem jelent merev határokat (a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat például a kollégium újabb pályázatok benyújtására ösztönözheti, illetve bevonhatja a képzésbe).

Személyi háttér: nevek

Indulásakor a kollégium a Láthatatlan Kollégium volt tanárainak és diákjainak szellemi bázisára támaszkodik, de teljesen nyitottan működik: tanárainak és diákjainak kiválasztásakor csak a felkészültséget és a tehetséget tartja szem előtt.
- A vezető tanárok és a tutorok között vannak azok az egykori tanárok és diákok (ma már doktorandusok vagy fiatal szakemberek), akiknek sikerült öt év alatt nemzetközileg elismert intézménnyé tenni a Láthatatlan Kollégiumot (például Bakacsi Gyula, Bojtár Endre, Eörsi Anna, Erdélyi Ágnes, Ferencz Győző, Gábor Eszter, Geher István László, Halmai Gábor, Halpern László, Jaksity György, Király Júlia, Léderer Pál, Ludassy Mária, Madarász Aladár, Margócsy István, Sárkány Mihály, Szabó Ádám, Takács Imre, Tengelyi László, Trencsényi Balázs, Uitz Renáta és Wéhli Tünde).
- A Kollégiumi Tanács munkáját kiemelkedő személyiségekből álló Tanácsadó Testület segíti (elnök: Göncz Árpád; tagok: Gergely Ágnes, Kornai János, Sajó András, Szabó István és Várszegi Asztrik).

Intézményi háttér

A kollégiumot az Erasmus Kollégium Egyesület működteti. Az Egyesületet alapítói kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy anyagi és személyi hátteret biztosítson a kollégiumnak. Az egyesület tisztségviselői:
Dornbach Alajos (elnök)
Bibó István és Tóth Mária (alelnökök)
Bakacsi Gyula, Halpern László és Zsoldos János Demeter (felügyelő bizottsági tagok)
Az egyesület alapítványt hozott létre azzal a céllal, hogy diákjainak és doktorandus tanárainak ösztöndíjat tudjon biztosítani. Az Erasmus Kollégium Alapítvány tisztségviselői:
Gáspár Zsuzsa (a Kuratórium elnöke)
Bojtár Endre és Hetényi Zsuzsa (a Kuratórium tagjai)
Madarász Aladár és Munkácsy Ágnes (felügyelő bizottsági tagok)

Kitekintés

Az Erasmus Kollégium működésének kedvező hatása nem korlátozódik a felsőoktatásra. A kollégiumban eltöltött évek tapasztalatai, a kollégium szabad és nyitott szellemű közösségében kialakuló, életre szóló szakmai és baráti kapcsolatok minta értékűek és megtartó erőt jelentenek. A végzett kollégisták jelenléte a magyar szellemi életben nagymértékben hozzájárulhat a szakmai és tudományos légkör javulásához, s így az évek során kialakulhat egy olyan vonzó környezet, melybe a legígéretesebb és legjobban képzett fiatal tudósok és szakemberek szívesen bekapcsolódnak – maradnak, Magyarországon dolgoznak.
Ugyanakkor fő célunknak tekintjük, hogy az egyetemi oktatók, fiatal kutatók és tehetséges egyetemi hallgatók szakmai együttműködésének határait ne Magyarország politikai határain belül vonjuk meg. Ezért vettük fel a kapcsolatot a szomszédos országokban működő és az Erasmus Kollégiumhoz hasonló struktúrával, azonos céllal rendelkező kutató műhelyekkel. „Future continuous” címmel közös kutatási tervet dolgoztunk ki kolozsvári, bukaresti és csíkszeredai intézetekkel. (Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, Láthatatlan Kollégium, Bukarest, Intitutul Roman Pentru Istorie Recenta, Bukarest, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda) Közös kutatásaink kiinduló pontja a migráció témája, tervünk megvalósításához eddig a budapesti Soros Alapítvány East - East Programjától kaptunk támogatást. Távlati célunk egy intézményi hálózat kiépítése, mely elősegíti és folyamatosan biztosítja olyan közös kutatási projektek megvalósítását - mindenekelőtt a társadalomtudományok és a bölcsésztudományok területén - , melyek önmagukon túlmutatva lehetőséget kínálnak a társadalmak közti folyamatos párbeszédre is.
erasmus©2009 Sarok.org

Search marketing