H3107142128
K0108152229
Sz0209162330
Cs0310172401
P0411182502
Sz0512192603
V0613202704

Összes blogok

2007/09/23

Se megbaszni, se kibaszni vele...

Két katona gyütt haza szabadságra.
Bementek egy tanyára.
Ott vót a nagylány maga.
Zanyjáék émentek disznóvágásra.
Hát beengedte űket.
Konyha vót a közepin, érű is vót egy szoba, emérű is.
Vacsoráztak.
Bort vitt nekik, minden.
Aszongya az egyik katona:
- Ugye, így is alszunk, ahogy eszünk?
Mer a lány köztük evett.
Aszongya a lány:
- Mé ne? Így.
Bevacsoráztatta.
Ki vótak fáradva, bort adott nekik, oszt az eggyik hamarább berúgott.
Bevezette az eggyik szobába. Rázárta az ajtót.
Emennek önti a bort, önti - ez is berúgott.
Ezt bevezette emebbe szobába. Erre is rázárta az ajtót. A nő meg a közepin, a konyhába lefeküdt alunni, ott aludt.
No, reggé a lány má főkel korán, végez, minden.
Kinyitogassa az ajtókat:
- Fő lehet kéni! - aszongya. - Reggé van, megyek fejni.
Az egyik katona kérdezi a másikat:
- Tenálad aludt?
- Nem.
- Hű - aszongya -, de kibaszott velünk. Basszunk ki mink is vele!
- Hát hogy?
- Tudod mit? Én beszarok a kuckóba!
- Én meg kifizetem a hállást - aszongya.
Mennek az istálló felé. Az eggyik fölállította a pecsit, pecsire tette a krajcárt. Mikó odaérnek a lány feji a tehenet.
Aszongya:
- Jó reggét!
- Jó reggét!
- Hát köszönjük a hálást! - aszongya. - Hát nem is tudjuk mivé megháláni. Hát kifizessük! Oszt úgy élépett elüle a másik.
A lány meglássa, hogy mi a helyzet, főkapja a tehén farkát, aszongya:
- Tessék, tegye a pörsöjbe!
Hát szégyenbe maradtak a katonák, de evvé oszt émentek.
No, a lány megfej, bemén. Érzi, jaj de büdös van! Megtanájja:
- Aj, de kibasztatok velem, no megájjatok!
Gyorsan egy kis papírt, becsomagóta, szalad utánnuk. Kajabál, hogy:
- Katona bácsik, ájjonak meg! Ájjonak meg!
Hazaért édesapám, édesanyám, hoztak egy kis kóstolót maguknak is a disznótorbú!
Azok csak évették tűlle, oszt beletették a táskába.
A lán visszament, ők meg mentek.
Mentek sokáig, kifáradtak. No, most ebbe a kocsmába maj bementek.
Kérnek tányért, villát, hogy maj megeszik a kóstolót. Hát mikó meglássák, aszongyák:
- Ilyen lánt még nem láttak.
Ezt se megbaszni, se kibaszni vele nem lehet!. . .
Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/04/08

Ahány foga van neki...

Vót egy katona. Szabadságot kért. Kapott is, de aszondták, hogy úgy mehet haza, hogy amijen nőt tanál az úton elősző, azt meg köll neki kúrelni.
Annyiszó, ahány foga van neki.
Hát, megy az utcán, hát egy öreg mamává tanákozik.
Aszongya:
- Hát mamám, dícsértessék! Tudja-e, hogy hogy áll a hejzet? Úgy áll - aszongya - a hejzet, hogy úgy engedett el a kapitány úr, hogy amellik nővé elsőnek tanákozok, azt meg kő hogy kúrejjam!
- De édes fiam! Engemet? Én má hetvenéves vagyok!
- Ahány foga van! Csak annyiszó.
- Hát én nem bánom fiam, de hát. . .
- Hát mindegy - aszongya -, egy foga úgyis van biztossan!
- Hát jó van - aszongya -, kezdjük é!
No oszt ékezdte.
Eccé oszt megabáta, oszt má abba is hatta a katona.
Aszongya:
- Elég ez, mamám, ugye?
- Várj á má fiam - aszongya -, maj megnézem, hátha van még egy fogam itt hátú!
Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/03/25

Az óriástojás

Vót egy lány. Benne vót má az időbe, sehogy se birt magává, sehun nem tanáta a hejit. Lássa az anyja:
- Jaj, beteg a lány!
egy darabig nézte, győzte madzaggá, aztán aszongya:
- Van itt a falu végin egy tudós öregasszon, majd az megmondja, mi a bajod.
Úgy is vót. El is mentek szépen. Ott oszt émondták a sok panaszt. Lássa az öregasszony, hogy mi a baj, aszongya:
- Hallod, lányom! Van énneköm egy fiam, a városra jár dógozni, de szombaton hazagyün. Gyere ére szombaton. Az mindenfélibű ki van tanúva, majd én avvá megnézetlek.
Úgy is vót. Ément a lány.
A János mán tudott a dologrú. Az anyja nem is vót otthon. No oszt megkezéte a lánt.
Mén haza a nagylán vidáman. Az anyja mán messzirű várja, aszongya:
- No, lányom, megtanáta a János a bajod?
- Jaj, édesanyám - aszongya -, meg ám!
- No oszt mit mondott? Mi vót a bajod?
- Hát tudja, édesanyám, asz mondta a János, hogy két tojás van bennem!
- Te jó Isten? No oszt?
- Oszt aszondta, hogy azokat össze kíí törni.
- Oszt összetörtétek?
- Össze ám! Elsőbb az egyiket, aztán a másikat!
Még most is fojik a fehérje a combomon!

 

 

 

(huuu,ez még nekem is durva..) 

Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/03/04

a mai népmese: A három kérdés

Két nagylán gyalogót a határ felé. Má régúta mentek, az egyiknek nagyon főtörte a cipő a lábát. Aszongya:
- Hallod, gyühetne valaki kocsivá, akárhogy lenne is!
Alighogy kimondta, megáll mellettük egy autó. Két legíny ül benne.
- No lányok, begyünnek?
Az egyik húzódozna, súgja emennek:
- Hallod, estefelé van - aszongya -, ezek még megbasznak!
A másik, akinek fáj a lába, menne, visszasúgja:
- Oda se neki! Maj én elintézem.
Bemennek.
Aszongya az eggyik legín:
- De a testükké kő ám itt fizetni!
- Jó van - aszongya a lány -, maj ha átleszünk a határon, meg ha megfelének három kérdésre.
- Jó van, megegyeztünk!
Át is jutnak a határon, aszongya a legíny:
- Hát mos má maj megállunk valahun, elintézzük a fizetsíget!
- Majd elsőbb megfelének a három kérdésre!
- Hát mi vóna az a három kérdés?
Elővesz a lány egy kesztyűt:
- Ez mi?
- Hát kesztyű.
Fejire mutat a lány.
- Ez mi?
- Hát fej.
Lemutat a lány a lába közé:
- Hát ez mi?
- Pina. Osz má neki Is akar esni az eggyik lánnak.
- Hohó! Nem lehet! - aszongya a lány.
- Hát mé?
- Mer nem jó vót a feleletek!
Mer nézzék! Előveszi a kesztyűt: - Ez kéztok! A fejire mutat: - Ez észtok! Lemutat a lába közé: - Ez meg itt fasztok, Tik meg mámma nem basztok!
Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/02/11

A vétekkiszedés

Régebben, még abba a bőgatyás világba törtínt. Még a papok úgy jártak, hittérítés meg minden. . . Nem nagyon vót, hogy egy faluba maj megállapszik a pap.
Vót egy asszonnak egy lánya. Hát meg kék gyónni.
Aszonta az anyja:
- Maj ha tanákozó olyan emberré, akinek van olyan görbe bot a kezibe, meg úgy le van terítve, olyan szűrféle van rajta, azt állítsd le, anná meg birsz gyónni. Meg föloldoz.
Jó van, mén a lány, tanákozik eggyé. Ez biztos pap!
Leszólíjja.
Az meg juhász vót, mingyá kapcsót.
- Jó van, lányom, kiszedem én belüled a vétket!
Ékezdett oszt vezényőni a lánnak:
- Te csak csinádd, amit én mondok!
Ojan búzatáblák vótak. Nagy. Má kezdett zsendűni. Ékezdte a pap mondani:
- Búzába menendusz!
Bugyi letolandusz!
Lefékendusz! (Dallammal.)
A lány oszt csináta.
Akkó ű saját magának is:
- Gatya letolandusz!
Letérdetyándusz!
Bunkó benyomandusz! (Dallammal.)
Benyomta neki.
Évégezte.
No oszt hazamén a lány.
- No, kislányom?
- Jaj, édesanyám, jó hogy ékűdött gyónni! Képzejje é, ijen vétkeket húzott ki belülem a plébános úr e! (Mutatja.)
- Az anyádba az istent, akkó az téged megbaszott!
- Nem, nem - aszongya -, csak fölódozott. Csak a vétkeket húzgáta ki belülem.

Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/01/28

A koma az koma!

Vót egy szegény ember.
Szegények vótak, csak egy ágyuk vót, abba aludt az ember meg a felesége.
Egyszer égyütt hozzájuk a komájuk látogatóba.
Ébeszégettek, émút az idő, hát úgy gyütt, hogy a koma is ott kő hogy maradjon éccakára.
Hát majd úgy alszanak, hogy a vendég, ugye, a fal mellett belű, közepin az asszony, a szélrű az ember.
Úgy is létt.
Az ember oszt fáradt vót, elaludt.
Az asszony, ugye, az ura felé vót fordúva.
De oszt mikó az ura elaludt, megvetette egy kicsit a farát, a koma oszt hátúrú beakasztott neki.
Hanem oszt mikó a sűrejihön értek, az ember főneszét.
Gondóta, hogy mirű lehet szó, odakapott, éppen ékapta a koma faszát, mikó az má vette ki. De csúszós vót ugye, kicsúszott a kezibű.
Aludtak oszt tovább.
Hanem reggé, főkét az ember korássan, ément valahová.
A koma meg szégyéte ugye, hogy a komája rajtakapta, hogy meggyakta a felesígit, még az odavót, éköszönt gyorsan az asszonytú, oszt ément.
Gyün haza az ember.
Aszongya:
- Hun a koma?
- Ément sietőssen, még te odavótá!
Gondókozik, töpreng az ember. . .
Aszongya:
- Hallod, hé! Én nem tudom, mi lett a komává.
Te pinát adtá neki, én megtürűtem a faszát, mos meg émentem, pálinkát hoztam neki - mégis ément. . .

Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/01/21

 

A bunkósfaszú János


Vót egy illető.
Hát nem nagyon birt baszni.
Észánta magát, hogy levágja a faszát baltává.
Életlen vót a balta. eggyet csapott rá, ahogy rátette a tőkére, nem vágta é, hanem egy bunkó nyőtt rajta.
Három- szó rávágott, három bunkó nyőtt rajta. A faszán.
No, mi csinájjon?
De elég szegény ember vót, se píze, se senkije.
Kiment a vásárba, lássa, árujják ott a kocsikerekeket. Aszongya:
- Hogy adja a kocsikerekeket, Angyal mester? Olyan vékony tésni van benne, hogy a faszom se férne bele!
- No - aszongya -, ha nem fér bele, odadom ingyen!
Úgy is vót. Emez kirántotta, az első bütykő se ment bele.
- Jó van, vidd a kereket.
Vége van a vásárnak, ű guríjja a kereket. Utóérik, akik kocsivá mennek.
Nagyon szép két tehén van az egyik kocsi után. Egy asszon hajtsa a lovakat.
Ez az asszon meg meglátta, mikó kerékbe gyugta, hogy van neki csáressza, rendes! No oszt éhíjja hozzájuk.
Aszon- gya:
- Az uramnak maj aszongyuk, hogy nekem te unokatestvérem vagy. Majd itt alszó. Hazaérnek, oszt az urának leadja:
- Hallod, hékám! Ez az unokatestvérem. Tudod, miúta nem láttam? Összetanákoztunk. Mindenkije meghalt neki. Anyja, apja, meg vót még egy testvérje, oszt az is meghalt! Itt is alunna, de nincs hejünk. . .
- Maj kimék én az istállóba - aszongya az ember -, tik aludjatok bent!
Bent aludtak.
Mikó ékeszték, az első bütykőt mikó benyomta - nem messze vót az istálló a lakáshó - ésivalkodta az asszony magát.
- Jaj!. . . Szegíny anyád!
- Jaj, má megin arrú beszének! - ébred föl az ember.
Beugrott a másik bütykő is.
- Jaj!... Szegíny apád is meghalt!
- Ezek nem bírnak elalunni, biztos.
Beugrott a harmadik bütykő.
- Jaaj !. . . Még a testvéred is! egyedű maradtá!
Jó van, évégezték.
Reggé főkel az ember.
- Mi vót? Mé jajgattá?
- Há meséte a haláleseteket! - aszongya.
Megreggeliztek.
Készitettek a tarisznyába is, meg - úgyis eladó vót - az egyik tehenet is odaadták.
Vezeti az úton, mén, gyün ára egy olyan grófkisasszon a kocsisává. Meglássa a tehenet, nagyon megtetszett a grófkisasszonnak.
- Bácsi, nem eladó ez a tehén?
- De eladó!
- Hogy adja?
- Baszé vettem, baszé adom!
- Jó - aszongya -, beleegyezek, de hun?
- Majd itt lent, megfogja a fiákerkereket. De csak úgy adom oda, ha fingás nékű kibirja.
- Jó van, János! - Úgy híták a kocsist. - Van itt aszalt szilva, azt a seggembe gyugod, oszt az ustor nyelivé tartod!
Úgy is vót.
Elkezdte.
Még az első csomót csak bevette, a szilva áta a sarat, hanem amikó beugrott a második bütykő, valahogy gellert kapott, maj kiütte a János szemit!
Akkó má abba is hatták. Éfingotta magát.
Nem lett a tehén a grófkisasszonyé.
Aztán égyüttem onnan. . .

Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/01/14

Szűzjány

 

Hát a régi időbe nagyon nagyba ment az, hogy ha valaki megnősűt, hogy szűz legyen a jány!
No, az egyik asszonnak is férhű ment a lánya.
Jó é is mút a lakodalom, de lássa az asszon, hogy nagy gondba van a menyasszon.
Megkérdezi a lányát:
- Mi bajod?
Aszongya a lány:
- Jaj, édesanyám, ojan bajba vagyok! Nemsoká le kő fekünni, oszt mi lesz, ha a Jóska megtudja, hogy nem vagyok szűz?
Hát egy kicsit gondba esett az asszony is, de aztán kigondóták, hogy majd az asszon odakészít egy üveg piros tintát, oszt megmagyarázta a lánnak, hogy mikó évégezték a dógot, csak vegye ki a gyugót, oszt löttyentse le az ágyat, hogy lássa a vőlegény, hogy még szűz vót.
No, úgy is vót.
Az asszony be a kamrába, le a pócrú az üveget, oszt be, ahun majd alszanak a fiatalok.
Úgy is vót, ahogy megbeszéték.
Mikó évégezték a dógot, a lány odanyút az üvegé oszt jó befröcskőte az ágyat.
Hát mikó reggé főkel, nézi a vőlegény, hát tiszta ződ az ágy!
Hát szalad mingyá, híjja az örömanyát, hogy mi történt?
- Hát édes fiam! - csapott patáliát az asszony. - Ijen-ojan nagy faszú vagy, oszt ráfakajtottad a lányomra az epét.
Hát ki tehet arrú?

Kulcsszavak: erotikusnépmesél

A pap meg a szűzlány

 

Abba zidőbe, a régi világba a papoknak saját fődjük vót. Vót nekik béressük, vót nekik cselédjük is. Vagyis a papnak.
Hát a pap mindenféleképp szüzlányra vót éhes.
Akkó a szegényházbú kivett egy fiatal leányt, hogy maj mikó betőti a tizenhat évet, akkó fogja a pap megugrani, hogy ű szűzlánt tanát!
De hát a kislány kijárt szántani, vetni a Jánossá, a béressé.
Hát a béresnek megtetszett a kislány.
Mé má ott vót a nagykorba.
eccé ékezdett jajgatni a János:
- Jajjaj! - aszongya. - Valami daganat van a lábom közt! De nagyon fáj! De meghalok!

- Há hun lehetne meggyógyítani? Kérdözi a kislány.
Aszongya:
- Te lábod közt! Ott van az orvosság!
- Hát jó! Gyere, János!
Há meg is orvosóta a kislány.
No, közbe betőtötte a tizenhat évet, akkó a plébános úr behíta a szobájába.
- Kislányom, tizenhat évet betőtötted, mos má. . .
Hát mikó hozzáfog a plébános úr, hát a kislány kész. Ki van fúrva.
Ékáromkodta magát a plébános úr!
Aszongya:
- Mai kislányok má megbaszva is születnek!

Kulcsszavak: erotikusnépmesél

2007/01/07

66 vajdasági erotikus népmese

 

úgy döntöttem, hogy mintegy felüdülésképpen, minden vasárnap publikálok egy-egy mesét, remélem tetszeni fog...:)

 

SZOMJAS A VAKLÓ

Eccé vót, hun nem vót, vót a világon egy hercegnő.
Hát kiadta, hogy ű csak ahhon mén férhő, aki pikáncs szót nem tud mondani.
Jelentkeztek ottan grófok, bárók, hercegek, kirájfiak, tele vót a város velük.
Meghallotta egy paraszt legín, úgy hítták, hogy János.
Kérdezi:
- Mi ez a sok csőcselék, aki itten sül-forr?
- Hát, aszongyák, hogy a kirájkisasszony csak ahhon mén férhő, aki nem mond pikáncs szót!
No, gondóta, maj ű émén.
Jelentkezett a kirájkisasszonná:
- No, jó van, fogjá be a fiákerbe, maj kimenyünk a mezőre, megnézzük a jószágjainkat!
Kimentek.
Tanákoztak ott egy ménessé.
Csődör rajta vót a kancán.
Kérdezi a kirájkisasszon:
- Ez mit csinál ottan, János?
- Nézi - aszongya -, hogy messze van-e még a kút?
Mennek tovább, tanákoznak a gujával.
A bika rajta van a tehénen.
- Hát az mit csinál, János?
- Hát nézi, hogy a gujás húzza a vizet!
- No, mos mán émegyünk haza.
Hazaértek.
- Fogd ki a lovakat, aztán gyere be!
Kifogta a lovakat, bement.
- No, vetkőzz le meztelenre, meg én is, oszt megfürdünk!
Fürdenek, mossa a fejit a kirájkisasszonnak.
Kérdezi az:
- Hát ez micsoda? -
Ez a fő!
Léjjebb mossa.
- Hát ez micsoda?
- Ez két aranyalma.
Mossa léjjebb:
- Hát ez micsoda?
- Ez a szentek portája.
Mikó leért:
- Ez micsoda?
- Ez egy sűrű erdő, a közepibe van egy kút.
- Rendbe van, most én moslak téged!
Mossa, mosi a fejit:
- Ez micsoda?
- Ez a fő!
- Hát emez?
- Ez a mejjem! - aszongya.
Leért, megfogja a. . . -
Hát ez micsoda?
- Ez egy vak ló!
Megfogja a zacskót!
- Hát ez?
- A vödör a nyakába.
- Hun szokott ez a vak ló legéni?
- Abba a sűrű erdőbe.
- Hát akkó legétesd meg!
Kerűget ott körű-körű, legéteti a vak lovat, eccé megáll.
- No mi az, János?
- Szomjas a ló!
- Hát ott a kút, itasd meg!
Belükte a vak lovat a kútba.
A kirájkisasszon nagyot fingott Aszongya:
- Ez micsoda?
- Haragszik az Antal csősz, hogy itt itatok!

 

Kulcsszavak: erotikusnépmesél